مدل های همکاری و فرایند شتابدهی

شرکت ویژن با اتخاذ سیاست تنوع در مدل های همکاری و مشارکت، زمینه را شکوفا شدن ایده های نوآورانه فناوران فراهم می کند.

۱. همکاری و مشارکت در توسعه فناوری سطح ۱

در این مدل پس از داوری طرح و تایید آن، قرارداد مشارکت بین تیم فناور و شرکت ویژن با در نظر گرفتن سهم هر یک از طرفین از فروش فناوری منعقد می شود. پس از اتمام پروژه، دانش فنی کسب شده تحت ارزیابی و ارزش گذاری قرار می گیرد و در صورت تایید کیفیت دانش فنی توسعه یافته توسط داوران، فناوری فروخته می شود. در نتیجه این مدل همکاری بین تیم فناور و شرکت ویژن صرفا در سطح طراحی فرایند و دستیابی به فناوری خواهد بود. از ویژگیهای برجسته این مدل می توان به هدایت و آموزش فناوران و همچنین تامین مالی اولیه توسعه فناوری توسط شرکت ویژن اشاره کرد. همچنین در این مدل تامین سرمایه گذار و فروش فناوری توسعه یافته در پایان پروژه مشروط بر اینکه فناوری توسعه یافته از نظر ویژن قابلیت فروش را داشته باشد، بر عهده شرکت ویژن است. تحت چنین شرایطی اگر بعد از تایید قابلیت فناوری توسعه یافته برای فروش توسط ویژن، هیچ خریداری در طی مدت ۴ ماه از شروع زمان مزایده، حاضر به خرید فناوری نشود، ویژن به عنوان سرمایه گذار خطر پذیر وارد عمل می شود و متعهد به خرید فناوری توسعه یافته است

۲. همکاری و مشارکت در توسعه فناوری سطح ۲

این مدل مانند مدل همکاری و مشارکت در توسعه فناوری سطح ۱ است با این تفاوت که در صورت تمایل ویژن به سرمایه گذاری برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی، قرارداد جدیدی با تیم فناور منعقد می کند.

۳. سرمایه گذاری خطر پذیر برای فناوری توسعه یافته

اگر تیم فناور از قبل دانش فنی اولیه را کسب کرده باشد و صرفا نیازمند بستر حمایتی برای تولید و سرمایه گذار باشد، این مدل انتخاب مناسبی است. در این مدل پس از تایید کیفیت دانش فنی و ارزش گذاری پروژه، شرکت ویژن به عنوان سرمایه گذار خطر پذیر وارد عمل می شود. در صورتیکه فناوران مایل به فروش فناوری باشند، ویژن فناوری را خریداری می کند و در صورتیکه فناوران مایل به تولید نیمه صنعتی و صنعتی باشند، قرارداد مشارکت بین تیم فناور و شرکت ویژن با در نظر گرفتن سهم هر یک از طرفین از فروش فناوری منعقد می شود.

فناوران عزیز، برای ارسال طرح های خود لطفا فرم پروپوزال زیر را دانلود و به طور کامل تکمیل نمایید و در قسمت ارسال طرح فناورانه بارگذاری و ارسال نمایید.

فرم پروپوزال