ارزش های ویژن دارو فارمد

  • احترام به کرامت انسانی در تمام فرایندها و تعاملات داخل سازمانی و برون سازمانی
  • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای در همه شرایط
  • تلاش برای ترویج و تثبیت فرهنگ ارزش آفرینی اقتصادی پایدار