خدمات ویژن دارو فارمد

  • آموزش و هدایت فنی تیم های فناور
  • آموزش و هدایت تیم های فناور در زمینه توسعه کسب و کار
  • تامین مالی اولیه برای توسعه فناوریهای زیستی و دارویی
  • خرید فناوریهای زیستی و دارویی توسعه یافته
  • مشارکت در تولید نیمه صنعتی و صنعتی